...
กล่องการค้นหา
EMS

บทความในส่วนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่มเติม เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจของลูกค้า และผู้ชม เว็บไซต์ ทั่วไป และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ เว็บไซต์ ให้แก่ลูกค้าได้มีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจในการ จัดทำเว็บไซต์ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ขั้นตอนการพัฒนา เว็บไซต์

  กระบวนการพัฒนา เว็บไซต์ แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแต่ละแหล่งมักจะให้ข้อมูลไม้ตรงกัน ดังนั้นจึงขอรวบรวมและสรุปออกมาใหม่ เพื่อให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้าง เว็บไซต์   ดังนี้
 • วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์

  ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาหลักของ เว็บไซต์
 • ออกแบบเว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล

  เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟฟิกของ เว็บไซต์ เพื่อให้เพื่อชมเกิดอารมณ์ ความรับรู้ต่อ เว็บไซต์ ตามที่เราต้องการ
 • ลงมือสร้างและทดสอบ

  เป็นขั้นตอนที่ เว็บไซต์ ถูกสร้างขึ้นมาจริงที่ละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้