...
กล่องการค้นหา
EMS

ขั้นตอนการพัฒนา เว็บไซต์


กระบวนการพัฒนา เว็บไซต์ แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแต่ละแหล่งมักจะให้ข้อมูลไม้ตรงกัน ดังนั้นจึงขอรวบรวมและสรุปออกมาใหม่ เพื่อให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้าง เว็บไซต์   ดังนี้

1.กำหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning)
2.วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture)
3.ออกแบบ เว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing)
4.ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and Testing)
5.เผยแผร่ เว็บไซต์ และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)
6.ดูแล และพัฒนา เว็บไซต์ (Maintenance and Innovation)กำหนดเป้าหมายและวางแผน (Site Definition and Planning)

ในการพัฒนา เว็บไซต์ เราควรกำหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การ พัฒนาเว็บไซต์  มีแนวทางที่ชัดเจน เรื่องหลักๆ นั้นประกอบไปด้วย
         


 

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า เว็บไซต์ นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใด มีวัตถุประสงค์อย่างไร

 

2. กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และออกแบบ เว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด

 

3. เตรียมแหล่งข้อมูล

ข้อมูลคือสาระสำคัญของ เว็บไซต์ เราต้องรู้ว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง และใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

 

4. เตรียมทักษะหรือบุคลากร

การสร้าง เว็บไซต์ ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้าน เช่น การเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

 

5. เตรียมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น

เช่น การจดทะเบียนโดเมนเนม การหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์   บุคลากรในการ จัดทำเว็บไซต์ และ ข้อมูลต่างๆในการ จัดทำเว็บไซต์