...
กล่องการค้นหา
EMSวิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์
(Analysis and Information Archotecture)ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาหลักของ เว็บไซต์ นำมาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ เพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อกำหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการออกแบบดำเนินการในขั้นต่อๆไป ผลที่ีได้รับจากขั้นนี้ประกอบไปด้วย

 
  • แผนผังโครงสร้างของ เว็บไซต์ (Site Structure) สารบัญ (Table of Content) ลำดับการนำเสนอ (Storyboard) หรือผังงาน (Flowchart)

  • ระบบนำทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้สำหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆของ เว็บไซต์

  • องค์ประกอบต่างๆ ที่จะนำมาใช้ใน เว็บไซต์ มีอะไรบ้าง เช่น ภาพ กราฟฟิก เสียง วีดีโอ มัลติมิเดีย แบบฟอร์ม และอื่นๆ

  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของ เว็บไซต์

  • ข้อกำหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์ หรือ เว็บแอพลิเคชั่น และฐานข้อมูลที่ใช้ใน เว็บไซต์

  • คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจำกัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้